Flora 1
Flora 1
White Iris
White Iris

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

White Flower
White Flower

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

Pink & White Flower
Pink & White Flower

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

Seductive
Seductive

Oil on god leaf on canvas, 34 x 40 inches

Spiky Orchid
Spiky Orchid

Oil on gold leaf on canvas, 34 x 40 inches

Passion Flower
Passion Flower

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches

Party Flower
Party Flower

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

Lime Flower
Lime Flower

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches

Eons Babies
Eons Babies

Oil on gold leaf on canvas, 30 x 36 inches

Delicate Dominance
Delicate Dominance

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 36 inches

Competition
Competition

Oil on gold leaf on canvas, 36 x 40 inches

Crimson Flower
Crimson Flower

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches

Cali Lily
Cali Lily

Oil on gold leaf on canvas, 40 x 34 inches

Cali Lilies
Cali Lilies

Oil on gold leaf on canvas, 40 x 34 inches

Bold Red
Bold Red

Oil on gold leaf on canvas, 24 x 18 inches

Big Red
Big Red

Oil on gold leaf on canvas, 16 x 16 inches